logo

Poľnohospodárstvo
videoSoaphoriaSHP a.s.RaweaZnačka kvality SKKvalita z našich regiónovOpasok.sk

Aktuality

Ciele a výstupy projektu Erasmus KA2+ FEAL
 
… alebo ako projekt začal žiť vlastným životom
 
     Projekt FEAL je riešený počas obdobia dva a pol roka (1.12. 2016 – 31.5. 2019) v rámci programu ERASMUS+ Kľúčová akcia 2: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Je to medzinárodný projekt, ktorý tvorí konzorcium 8 partnerov zo šiestich krajín Európskej únie.
     Projekt vedie a koordinuje Technická univerzita vo Zvolene. Partnerské organizácie majú rôznorodé zameranie, čo sa prejavilo aj v komplexnosti výstupov z projektu. Biotehniški center Naklo zo Slovinska zabezpečuje odborné vzdelávaniea prípravu mladých farmárov,
     Technická univerzita vo Zvolene a nezisková organizácia EUCALAND e.V. priniesla do projektu poznatky z výskumu charakteristického vzhľadu krajiny, turizmu a kvality poľnohospodárskej krajiny,
      HofundLebenGmbH z Nemecka, Union De Agricultores Y Ganaderos-JovenesAgricultores (COAG) De Jaén zo Španielska a miestna akčná skupina Associazione Media Valle del Tevere GAL z Talianska zabezpečujú podporu vzdelávania farmárov a realizáciou projektov podporujú trvalo udržateľný hospodársky a sociálno-ekonomický rozvoj vidieckych oblastí. OnProjects SL zo Španielska a EuropeanLandownersOrganization ASBL z Belgicka sú spoločnosti, ktoré majú bohaté skúsenosti s manažmentom a riadením projektov.
     Cieľom projektu bolo vytvorenie flexibilnéhoelektronického vzdelávacieho systému založeného na online platforme - FEAL-EDUWEB-u, ktorý je dostupný na web stránke projektu www.cs.feal-future.org a prostredníctvom otvorených vzdelávacích zdrojov a Moodle. Cieľovou skupinou používateľov sú mladí farmári, mladí podnikatelia a rodinné farmy.
     Motiváciou pre realizáciu projektu je zachovanie prírodných, kultúrnych a historických hodnôt európskych poľnohospodárskych krajín, ktoré si vyžadujú starostlivosť. Slovensko v roku 2005 pristúpilo k Európskemu dohovoru o krajine (Rada Európy, 2000) a zaviazalo sa definovať cieľovú kvalitu krajinných typov za spoluúčasti verejnosti.
     Európsky dohovor o krajine nás zaväzuje zabezpečovať adekvátny manažment nielen pre chránené, ale aj pre bežné typy krajín. Z tohto pohľadu je úloha malých a rodinných farmárov vo vidieckej poľnohospodárskej krajine veľmi dôležitá a nenahraditeľná. Poskytujú každodennú starostlivosť krajine a tak prispievajú k zachovaniu rôznorodosti európskych krajinných typov ako aj dedičstva predkov.Tradíciami, folklórom, či regionálnymi produktami budujú identitu krajiny.
     Preto je dôležité aby si uvedomili, že kvalitu krajiny, ktorú vytvárajú svojou činnosťou môžu následne využiť v agroturizme, v propagácii svojich domácich produktov, alebo zviditeľnenia značky regionálny produkt.
     Tieto, ale aj iné aktivity, ktoré môžu byť pridružené k primárnej poľnohospodárskej výrobe pomáhajú zlepšiť ekonomickú situáciu fariem v období, keď poľnohospodárstvo neprináša očakávaný zisk. Naviac, multifunkčnosť fariem môže vytvoriť nové pracovné miesta v terciérnej sfére na vidieku. Takto by sa v mnohých regiónoch podporila súčasná nedostačujúca turistická a rekreačná infraštruktúra.            Obyvatelia by mali zabezpečené príjmy z rôznorodých zdrojov, a boli by menej závislí od hľadania práce v mestách, či zahraničí v čase núdze výroby a odbytu poľnohospodárskych produktov.              Transformovať hodnotu krajiny a jej kvalitu do služieb a produktov je v súčasnosti výzvou pre mnohých malých a rodinných farmárov, alebo aj malé a stredné podniky na vidieku.
     Preto projekt prináša 28 prípadových štúdií z 5 krajín Európy, ktoré sú príkladmi implementácií úspešných podnikateľských stratégií na danej farme, v určitom type krajiny, s charakteristickým krajinným rázom.
     Poznatky, ktoré projekt prináša môžu byť implementované inými farmami a podnikmi s podobnými charakteristikami prostredia v inej európskej krajine. Celý vzdelávací a tréningový materiál je dostupný v 7 jazykoch (angličtina, francúzština, nemčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, taliančina)
Hlavné výstupy projektu sú:
- Správa o aktuálnom stave výskumu a reálnej situácii fariem, ktoré praktizujú multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo v rôznych typoch európskych poľnohospodárskych krajín;
- Prípadové štúdiereprezentujúceúspešné príklady realizácií multifunkčného a udržateľného farmárstva v rozdielnych krajinných typoch a odlišných socio-ekonomických podmienkach;
-Interaktívny elektronický atlas európskych poľnohospodárskych krajín.
- Tréningové moduly sú akoby „srdcom“vzdelávacieho materiálu. Prepájajú jednotlivé výstupy projektu a súčasne umožňujú testovanie nadobudnutých vedomostí;
- Tréningový systémFEAL-EDUWEB predstavuje celý výučbový a tréningový materiál dostupný online,a obsahuje všetky výstupy vytvorené počas projektu, aje kompatibilný s úložiskami otvorených vzdelávacích zdrojov a s e-learningovými platformami(Moodle).
V tomto čase, keď sa projekt blíži k svojmu záveru, koordinátor projektu zorganizoval Multiplikačné podujatie, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.4. 2019 v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici Technickej univerzity vo Zvolene. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 50 hostí a z nich dvaja boli z Českej republiky. Účastníci podujatia boli z rôznorodých oblastí, či verejnej a štátnej správy, samospráv, neziskových organizácií, malých a rodinných farmárov a podnikateľov, ale i z radov študentov stredných škôl a zo sektora vysokoškolského vzdelávania.
     Počas dopoludňajších prezentácií rezonovali hlavne témy lokálneho odbytu produktov a trhu s pridanou hodnotou, ktorú poskytuje kvalitná poľnohospodárska krajina.
     A na druhej strane odzneli problémy spojené s vykonávaním právnych predpisov, ktoré obmedzujú ekonomické aktivity malých a rodinných farmárov na slovenskom vidieku.
     Popoludní prednášajúci priniesli pozitívne svetlo do problematiky a odprezentovali prípadové štúdie úspešných realizácií environmentálnej výchovy na farmách ako aj zapojenia verejnosti do starostlivosti o ovocné sady, zeleň, verejné priestranstvá a poľnohospodársku krajinu. Prezentáciu, ktorá súvisí s týmto článkom stiahnete tu.
     Počas projektu vznikla spolupráca s Vidieckym partnerstvom Banskobystrického samosprávneho kraja (ViPA BB) a počas projektu sme vydali tri ročníky brožúrky „Význam značky regionálny produkt; Devíza do budúcnosti rozvoja regiónov“. Brožúrka sa následne prostredníctvom OZ a MAS-iek rozšírila hlavne regióne stredného Slovenska. Na rozširovaní výsledkov spolupracujeme aj s Vidieckym parlamentom na Slovensku (VIPA.SK) a s Kežmarskou rozvojovou platformou Kežmarok 2020.                    Výsledkom spolupráce so Školou permakultúry (OZ STRUK) bol veľkorozmerný plagát „Permakultúrny dizajn poľnohospodárskej krajiny“, ktorý bol distribuovaný do viacerých regiónov Slovenska na základné, stredné a vysoké školy, do centier envirovýchovy organizácii ŠOP SR, farmárom prevádzkujúcim envirovýchovu, a cez rôzne občianske združenia, a ďalšie organizácie k ďalším používateľom.
     FEAL bol uznaný ako projekt Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018.
 
Martina Slámová
25.4.2019

Nenašli sa žiadní výrobcovia