logo

Obchodné podmienky
videoSoaphoriaSHP a.s.RaweaZnačka kvality SKKvalita z našich regiónovOpasok.sk

Aktuality

Vitajte na www.slovenskyvyrobca.sk (ďalej len portál) spoločnosti Naše Slovenské produkty s.r.o. Pozorne si, prosím prečítajte nasledujúce podmienky používania nášho portálu.

Registráciou na www.slovenskyvyrobca.sk súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok (ďalej len podmienky), zaväzujete sa ich dodržiavať a ste nimi viazaní.
Pri registrácii si vyberte príslušný balíček v kategórii „Cenník“ a napíšte nám Vami zvolený výber. Vašu registráciu skontrolujeme, prípadne s Vašim súhlasom upravíme.    

Koho považujeme za Slovenského výrobcu?

V prípade potravín považujeme za slovenského výrobcu producenta, ktorého produkt obsahuje 75% suroviny zo Slovenska a všetky fázy výrobného procesu sa robia na Slovensku.


Pri ostatných výrobcoch to vzhľadom k materiálovej dostupnosti slovenského pôvodu nie je možné dodržať.

Rozhodujúce je preto, aby firma alebo remeselník bol zaregistrovaný na Slovensku, prípadne prebytky a výrobky občanov predávajúcich svoje produkty boli zo Slovenska.

Ochranné známky a logá
Potvrdzujeme, že všetky materiály, použité v portály, najmä informácie, logá, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, zvuky, internetové rozhranie a software poskytla na publikovanie spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o., alebo jej obchodní partneri, alebo klienti portál-u. (ďalej len klienti), pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti Naše Slovenské produkty s.r.o., alebo klientom portálu. Jednotlivé prvky webovej stránky sú chránené autorskými zákonmi, a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkom ani čiastočne. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.
Obmedzená licencia; obmedzenia
S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Naše Slovenské produkty s.r.o. alebo poskytovateľa tretej strany. Zároveň nesmiete odzrkadľovať žiadne materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Naše Slovenské produkty s.r.o.. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých v tomto katalógu, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní.
Ukončenie služieb / webovej stránky
Spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o. môže kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to s adresovaným oznámením alebo bez neho. Spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o. nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o. môže monitorovať prístup na webovú stránku. Po ukončení týchto Podmienok ste povinný bezodkladne zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály.
Linky na stránky tretích strán
Táto webová linka môže obsahovať linky na webové stránky, riadené stranami inými ako spoločnosťou Naše Slovenské produkty s.r.o.. Spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o. nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o. vám poskytuje tieto linky iba na uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky spoločnosťou Naše Slovenské produkty s.r.o.. Pred používaním takýchto stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou, uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí. Je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.
Vzdanie sa práva
     Materiály na tejto webovej stránke sa poskytujú v stave v akom sa nachádzajú, pričom spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o. sa týmto vzdáva práva na všetky výslovné alebo konkludentné prehlásenia, záruky, istoty a podmienky.  
     Spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o. neposkytuje žiadne prehlásenia, záruky, istoty ani podmienky, s ohľadom na kvalitu, vhodnosť, pravdivosť, správnosť alebo úplnosť žiadnych materiálov, uvedených na webovej stránke alebo akejkoľvek inej stránke či inej webovej stránke, na ktorú je odkaz na tejto webovej stránke. Spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za pridané informácie a fotografie vkladané zadávateľom na Vašu prezentáciu. Za pridané informácie a fotografie v prezentáciách zodpovedá v plnom rozsahu registrovaný člen, ktorí ich pridal.
Obmedzenie zodpovednosti
V prípade, že nie ste spokojný s naším portál-om, vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho používanie. Spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál.   Máte výlučnú zodpovednosť za vkladanie Vašich informácii na www.slovenskyvyeobca.sk. Zaväzujete sa, že si nebudete uplatňovať u spoločnosti Naše Slovenské produkty s.r.o. žiadne nároky, vychádzajúce z používania tohto portálu alebo súvisiace s ním. Účinnosť týchto obmedzení je výslovným predpokladom vášho používania tejto web stránky.
  Objednávateľ sa zaväzuje, že prezentovaný produkt je výlučne slovenským produktom. Spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o. je oprávnená reklamu zmazať v prípade zistenia, že prezentovaný produkt nie je slovenský.
Všeobecné ustanovenia
Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku
Zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov
Tento dokument zhŕňa základné zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov webových služieb spoločnosti Naše Slovenské produkty s.r.o. (ďalej len "Naše Slovenské produkty"). Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ev. zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., to všetko v znení neskorších predpisov, a ďalšími právnymi predpismi. 
Naša spoločnosť nespracúva osobné údaje užívateľov našich služieb za iným, ako zákonným účelom, poprípade za účelom, s ktorým užívateľ vyslovil súhlas. Dáta sú pritom spracovávané iba v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a iba po dobu nutnú na dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi. 
Ak od vás budeme potrebovať údaje, ktoré vás budú identifikovať (osobné údaje) alebo ktoré nám umožnia vás kontaktovať za účelom poskytnutia produktu alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, výslovne vás o ne požiadame. Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s užívateľmi našich služieb sú použité výhradne na účely Vašej propagácie a prípadne na fakturáciu.
 
Spoločnosť Naše Slovenské produkty môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom užívateľa.
Vaše osobné údaje poskytujete spoločnosti Naše Slovenské produkty dobrovoľne.  Ak je Vám v niektorých prípadoch stanovená podľa osobitného zákona povinnosť osobné údaje na spracovanie poskytnúť, budete o tejto skutočnosti osobitne informovaní.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov týmto všetkých užívateľov webových služieb Naše Slovenské produkty, ktorí poskytnú spoločnosti Naše Slovenské produkty svoje osobné údaje, informujeme o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach:
Prevádzkovateľ informačného systému. Naše Slovenské produkty s.r.o. je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej aj ako „Zákon“).
Právnym základom spracúvania osobných údajov užívateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie webovej služby, ku ktorej užívateľ požaduje prístup.
Užívateľ odoslaním registračného formuláru berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou Naše Slovenské produkty s.r.o.. Osobné údaje užívateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých služieb
Osobné údaje užívateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená, spoločnosť Naše Slovenské produkty s.r.o., ako prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom e-mailu. Pričom o zrušení registrácie mu bude e-mailom automaticky zaslané elektronické potvrdenie o zrušení.