logo

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska
videoSoaphoriaSHP a.s.RaweaZnačka kvality SKKvalita z našich regiónovOpasok.sk

Aktuality

Boli sme informovaní, že niektorí ľudia nechcú dávať svoje prebytky na  stránku z dôvodu obáv, že budú musieť platiť dane.
 
Oslovili sme preto Finančné riaditeľstvo SR s nasledovnými otázkami.
 
  1. Aké má povinnosti občan, ak predáva vlastné prebytky zo záhrady?
  • Formou takzvaného samo zberu v jeho záhrade?
  • Že si k nemu prídu vyzdvihnúť už pripravené prebytky?
  • Ak prebytky dovezie na miesto určenia podľa požiadavky?
  1. Aké majú povinnosti občania ak si navzájom vymenia rôzne druhy prebytkov?
  2. Aké formy predaja môže použiť pri predaji vlastných prebytkov?
  3. Aké formy predaja môže použiť jednotlivec pri predaji prebytkov iných občanov a aké má povinnosti?
   
      Z odpovede Finančného riaditeľstva SR je zrejmé, že do 500,- € nie je žiadna povinnosť platiť dane a tiež nemusíte dávať Daňové priznanie. Nie je tiež povinnosť viesť žiadnu dokumentáciu, každý si má pamätať za koľko finančných prostriedkov predal svoje prebytky.
 
Pre úplnosť uvádzame aj celé znenie došlej odpovede z Finančného riaditeľstva SR na hore uvedené otázky.
 
„Príjem z predaja poľnohospodárskych produktov dopestovaných vo vlastnej záhrade, pričom nejde o činnosť vykonávajú v rámci zamestnania, podnikania alebo činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka, je kvalifikovaný ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. V prípade, že ide o predaj (prípadne zámenu) inej fyzickej osobe, ktorá nemá príjmy podľa § 6 zákona (napr. príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti) ide o tzv. príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, ktorý je od dane oslobodený do 500 eur za rok. V opačnom prípade, ak ide o predaj takýchto prebytkov právnickej osobe alebo fyzickej osobe s príjmami podľa § 6 (a tieto osoby si môžu znížiť svoj základ dane na základe účtovného dokladu o tieto vyplatené sumy), nie je možné tento príjem kvalifikovať ako príležitostný príjem (a oslobodiť ho od dane do 500 eur).
Samotné podmienky predaja (samozber, dovoz kupujúcemu, vyzdvihnutie kupujúcim) nemajú bez ďalšieho vplyv na posúdenie zdaniteľnosti tohto príjmu. Je možné teda využiť akúkoľvek formu predaja týchto prebytkov. Povinnosťou daňovníka je tieto príjmy zdaniť prostredníctvom podaného daňového priznania, a teda v tejto súvislosti si sledovať úhrn príjmov a výdavkov počas roka“.
 
Bližšie informácie k zdaneniu takýchto príjmov nájdete na stránke www.financnasprava.sk.
Dáte hľadať:  „Príjmy z príležitostných činností“.
 
Centrum podpory pre dane
Finančné riaditeľstvo SR
 

Nenašli sa žiadní výrobcovia