logo

Poľnohospodárstvo
videoSoaphoriaSHP a.s.RaweaZnačka kvality SKKvalita z našich regiónovOpasok.sk

Aktuality

Čo je sociálne poľnohospodárstvo?

V súčasnosti naberá dynamický rozvoj nové multifunkčné odvetvie „sociálne poľnohospodárstvo“.               Sociálne poľnohospodárstvo je definované ako súhrn činností využívajúcich poľnohospodárske zdroje, rastlinné i živočíšne, za účelom tvorby adekvátneho prostredia pre rôzne zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby a širokú verejnosť s cieľom poskytovať im možnosť pracovného uplatnenia, napomáhať ich integrácii do spoločnosti, alebo prostredníctvom vzdelávania a voľnočasových aktivít prispievať k ich vzťahu k vidieku a prírode.
     V tomto zmysle sa jedná o to, aby boli v rámci poľnohospodárskeho podniku alebo poľnohospodárskych činností vytvorené podmienky, umožňujúce zapojenie osôb so špecifickými potrebami do bežných poľnohospodárskych činností s cieľom zaistiť ich rozvoj a podporu a zlepšiť ich blahobyt.
     Skrátka sa jedná o integračné zamestnávanie / sociálne služby, terapiu a rehabilitáciu / vzdelávacie aktivity na vidieckych farmách, s cieľom väčšej integrácie zdravotne či sociálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti.
     To sa dá pomerne flexibilne modulovať a pretvárať, často to vychádza z dostupných podpôr, skúseností a chuti farmára.
     A napokon ide o vytváranie nových možností ľuďom žijúcim na vidieku, kde je rôznych služieb menej než v mestách. Sociálne poľnohospodárstvo umožňuje prirodzenou cestou získať sociálnu, zdravotnú a duševnú pohodu zúčastneným osobám pri využití prírodných prvkov a vykonávaní poľnohospodárskej činnosti.
     Sociálne poľnohospodárstvo v pozitívnom smere mení vnímanie poľnohospodárstva a vidieckych zdrojov. Koncept sociálneho poľnohospodárstva nám dáva novú príležitosť, ako poľnohospodárom, tak aj ďalším subjektom pôsobiacim vo vidieckom priestore, umožňuje zavádzať a vytvárať nové alternatívne služby, rozširovať a diverzifikovať činnosti a ich úlohu v spoločnosti.
     Súčasne sa otvárajú možnosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby, ktoré v sociálnom poľnohospodárstve nájdu pracovné uplatnenie alebo môžu zmierniť dopady svojho zdravotného postihnutia alebo sociálnych problémov.
     Sociálne poľnohospodárstvo tiež ponúka širokú škálu aktivít i v oblasti vzdelávania a v ďalších činnostiach spojených s vidieckym či prímestským prostredím. Spojuje niekoľko oblastí ľudských činností, ktorých pozitívne prínosy sú zjavné a uchopiteľné pre každého z nás.
Sociálne poľnohospodárstvo ako potenciál multifunkčnosti poľnohospodárstva malých a rodinných fariem
Sociálne poľnohospodárstvo je inovatívnym prístupom, ktorý spája multifunkčné poľnohospodárstvo s integračným zamestnávaním a sociálnymi a vzdelávacími službami na miestnej úrovni.
     Prispieva v rámci produkcie poľnohospodárskych výrobkov k blahobytu a sociálnej integrácii osôb so špecifickými potrebami a rozvoju vidieckych komunít. Jeho aplikácia je z viacerých dôvodov možná len na malých a rodinných farmách.
     Poslaním sociálneho poľnohospodárstva je okrem ponuky predajných komodít poľnohospodárskej produkcie tiež ponúkať a vytvárať služby, nové pracovné miesta, vzdelávacie aktivity a uskutočňovať rôzne druhy terapií pre široké spektrum osôb so špecifickými potrebami.
     Farma tak získava nový zdroj príjmov a zamestnancov s využitím ich pozemkov a zručností na zapojenie niektorých najzraniteľnejších skupín spoločnosti a stáva sa ešte výraznejším nástrojom rozvoja vidieckych oblastí. Z pohľadu produkcie môže poskytovanie sociálnej služby prispieť k diverzifikácii a trvalej udržateľnosti farmy, ako doplnkový zdroj príjmu.
     Navrhujeme preto zahájiť proces vytvárania vhodných podmienok pre rozvoj tohto odvetvia za účasti ďalších súvisiacich rezortov verejnej správy.
 
Miloslav Kováč, Druživa o.z.

Osobný názor.
Počas prezentácie vo Zvolene ma potešili výsledky Druživa o. z. Dokázali, že sa dá prakticky pomôcť aj ľuďom na ktorých spoločnosť z neznámych dôvodov  zabúda.
Ing. Róbert Ďurík
Nenašli sa žiadní výrobcovia